Προκήρυξη για Αστυνομικές Σχολές

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το Δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής τους

μέχρι την ώρα 15:00 της 12-06-2020.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής



Δείτε εδώ την προκήρυξη

Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού