Μηχανογραφικό 2018

 

Οι διαδικασι?ες για την υποβολη? του Μ.Δ. αρχι?ζουν απο? την Παρασκευη? 22 Ιουνι?ου και λη?γουν την Δευτε?ρα 16 Ιουλι?ου 2018. Πιο αναλυτικα?:

Οι υποψη?φιοι που ενδιαφε?ρονται να υποβα?λουν Μ.Δ. θα απευθυνθου?ν στο Λυ?κειο? τους απο? την Παρασκευη? 22 Ιουνι?ου και μετα? για να αποκτη?σουν προσωπικο? κωδικο? ασφαλει?ας (password).

Με αυτο?ν τον προσωπικο? κωδικο?

- θα μπορου?ν να επισκε?πτονται την ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετου?ν το Μ.Δ. και σε πρω?το στα?διο να κα?νουν κα?ποιες προσωρινε?ς προτιμη?σεις (Προσωρινη? Αποθη?κευση).

- στη συνε?χεια και μετα? την ανακοι?νωση των βαθμω?ν των ΓΕΛ, θα μπορου?ν να επισκε?πτονται την ηλεκτρονικη? διευ?θυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να τροποποιου?ν το Προσωρινο? Μ.Δ. η?/και να προχωρη?σουν τελικα? στην οριστικη? υποβολη? (Οριστικοποι?ηση).

- με?σα στην προθεσμι?α δηλαδη? με?χρι την Δευτε?ρα 16 Ιουλι?ου, εφο?σον κα?ποιος υποψη?φιος μετανιω?σει και θε?λει να τροποποιη?σει το Μ.Δ., απευθυ?νεται στο Λυ?κειο? του, ακυρω?νεται το η?δη οριστικοποιημε?νο Μ.Δ. και υποβα?λλει εκ νε?ου Μ.Δ. (βλ. παρ. Δ2).


Δείτε την Εγκύκλιο για αποφοίτους ΓΕΛ

Δείτε αναλυτικά

- το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2018 για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ.

το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2018 μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, για τους  υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 ή 2016 με το Νέο σύστημα.

 το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (Ομάδας Β) 2018, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση για τους  υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 με το Παλαιό σύστημα.


Σχολές - Πεδία & Βάσεις 2004-17 & Sites  (από το sep4u)

Υπολογίστε τα μοριά σας   (από το sep4u)


Το Blog του Κεραυνού Πολιτιστκός Σύλλογος Φιλαρμονικός Σύλλογος  Η Ιστοσελίδα της περιβαλλοντικής ομάδας του ΓΕΛ Θεσπρωτικού